نویسنده = بهاره زندی دره غریبی
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 311-322

10.22048/jsat.2021.244578.1406

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ بهاره زندی دره غریبی


الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 397-410

10.22048/jsat.2018.105171.1271

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی


تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 119-132

10.22048/jsat.2016.17362

تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی