نویسنده = علیرضا کرباسی
بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 107-122

10.22048/jsat.2016.38669

علیرضا کوچکی؛ علیرضا کرباسی؛ سید محمد سیدی


Saffron Agronomy and Technology-Book of Abstracts: 2013-2016

دوره 4، SUPPLEMENT، آبان 1395، صفحه 1-78

10.22048/jsat.2016.39250

پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ معین توسن؛ فائزه قراری؛ حسن فیضی؛ تکتم محتشمی


تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 119-132

10.22048/jsat.2016.17362

تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی