نویسنده = شاملو دشت پاگردی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی‌های EST کلاله زعفران (.Crocus sativus L) به منظور تعیین جهت‌گیری کارکردی ژنوم و شبکه ژنی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-54

معصومه علی اکبری؛ روح اله شاملو دشت پاگردی؛ اسماعیل ابراهیمی