نویسنده = محمد پرست، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 193-179

مجید رستمی؛ بهروز محمد پرست؛ راحیل گلفام