نویسنده = علیزاده، امین
تعداد مقالات: 2
1. اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی )ﻣﻨﻄﻘﺔ باخرز(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

حسن مسافری ضیاالدینی؛ امین علیزاده؛ پرویز رضوانی مقدم


2. ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران (.Crocus sativus L) در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص‌های دمایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

معین توسن؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی مقدم