نویسنده = کوچک زاده، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 217-227

سمیه کوچک زاده؛ علیرضا کرباسی