نویسنده = مجید جامی الاحمدی
اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-79

10.22048/jsat.2020.236760.1402

حمید رضا فلاحی؛ محمدعلی بهدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید جامی الاحمدی


مقایسه شاخص‌های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قائنات

دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 225-236

10.22048/jsat.2015.11898

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان


مقایسه میزان مصرف نهاده‌های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 115-125

10.22048/jsat.2014.6871

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان