نویسنده = کریمی فرزقی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 279-290

محمد کریمی فرزقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی