با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
بررسی مواد معدنی در پرچم، گلبرگ و خامه زعفران

جواد فیضی؛ مسلم جهانی؛ الهه مرادی؛ سیما احمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 215-225

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.339834.1459

چکیده
  یکی از روش­های مدیریتی نوین به منظور کاهش هزینه و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست استفاده از پسماندهای حاصل از کشاورزی است. نظر به اهمیت ترکیبات فلزی در سلامتی مصرف کنندگان و نقش تعیین کننده آن در پیشنهاد نواحی کشت مناسب برای توسعه مصارف خوراکی اجزای مختلف گل زعفران در ایران، سنجش مواد معدنی و عناصر فلزی مفید تغذیه­ای و باقیمانده ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با زعفران
مقایسه‌ی ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ زﻋﻔﺮﺍن‌ﻫﺎی مناطق مختلف استان خراسان رضوی ﺑﺮ ﺍﺳﺎس ﺧﺍﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﮔﺎزی-ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ (GC-MS)

سید محسن موسوی؛ مریم خوشکام؛ جواد فیضی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 177-191

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.245568.1408

چکیده
  زعفران گیاهی از گونه کروکوس ساتیووس از ارزشمندترین گیاهان بومی ایران بوده و در جهان به عنوان گران قیمت‌ترین ادویه و طلای سرخ مشهور شده است. ﻛﻼﻟﻪ زعفران ﺣﺎوی ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻛﺮوﺳﻴﻦ (رنگدانه های کاروتنوئیدی محلول در آب)، ﭘﻴﻜﺮوﻛﺮوﺳﻴﻦ (ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ ﺗﻠﺦ مزه) و ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل (ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻌﻄﺮ زعفران) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ...  بیشتر