کلیدواژه‌ها = راهبرد
بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 355-366

10.22048/jsat.2017.92171.1245

فاطمه پیرملک؛ علیرضا کرباسی؛ محمد قربانی؛ فاطمه رستگاری پور


برنامه عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 39-68

10.22048/jsat.2014.4817

ابوالفضل معصوم زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جعفر شمسی؛ خلیل دهنوی