کلیدواژه‌ها = باران استاندارد‌شده (SPI)
ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 377-396

10.22048/jsat.2018.119530.1286

سیبویه اقا محمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سیدرضا هاشمی