کلیدواژه‌ها = کود آلی
بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 307-323

10.22048/jsat.2020.219303.1382

محمدعلی بهدانی؛ مهدی گرامی صادقیان؛ سید وحید اسلامی؛ محمدحسین امینی فرد


اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 445-460

10.22048/jsat.2017.88165.1236

رامین اسمی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ احمد احمدیان


اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 181-196

10.22048/jsat.2017.50067.1154

روشنک شهریاری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان؛ رضا خراسانی


نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 243-254

10.22048/jsat.2015.8618

علیرضا کوچکی؛ مهدی جمشید عینی؛ سید محمد سیدی