با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمی

مرتضی اسمعیل نژاد

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.78808.1218

چکیده
  تغییرات اقلیمی تأثیرات جدی بر جوامع و معیشت آنان در مناطق خشک دارد. بخش کشاورزی به دلیل تعاملات گسترده­ای که با محیط دارد، بیش­ترین تأثیر را از تغییرات آب و هوایی می‌پذیرد. تخریب محیط زیست و کاهش عملکرد محصول زعفران و تضعیف اقتصاد خانوار از جمله پیامدهای تغییرات آب و هوایی در دشت کاشمر می­باشد. این مطالعه به منظور سنجش ادراک زعفران­کاران ...  بیشتر