کلیدواژه‌ها = قیمت‌گذاری
بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 355-366

10.22048/jsat.2017.92171.1245

فاطمه پیرملک؛ علیرضا کرباسی؛ محمد قربانی؛ فاطمه رستگاری پور