دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


2. علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

رضا لطفی؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ محمد فاریابی


3. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی