دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای زعفران (Crocus sativus L) در استان خراسان جنوبی با روش"انحراف از درصد بهینه" (DOP )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.315828.1443

بصیر عطاردی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ مهدی زنگی آبادی


بررسی اثر تخصصی شدن واردکنندگان زعفران بر صادرات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.305909.1439

سارا باغبان حقیقی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ حامد رفیعی؛ میلاد امینی زاده


اثر سال برداشت بنه بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد بنه‌های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.296998.1431

علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ فاطمه معلم بنهنگی


اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف خاک بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران: فراتحلیل مطالعات مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.323216.1449

سرور خرم دل؛ محمود مختاری؛ هدی لطیفی