تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران (Crocus sativus L) در شرایط کنترل شده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه زیست فناوری موادغذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه ماشین آلات صنایع غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

10.22048/jsat.2020.228776.1392

چکیده

اثر امواج صوتی بر پیاز زعفران در محیط کنترل شده و به روش هواکشت بر میزان گلدهی و تولید کلاله‌ی زعفران بررسی گردید. امواج صوتی با تراز فشار صوت معادل 77 دسی­بل و در مدت زمان15 دقیقه در روز به دو گروه از پیاز­های زعفران القا شد. در گروه اول امواج صوتی با تک فرکانس­های 5/0، 1 و 2 کیلوهرتز و نیز یک نوع صوت موسیقی کلاسیک به پیاز­ها در سه دوره­ مختلف گل­انگیزی، گلدهی و کل دوره (گل­انگیزی و گلدهی) القا شدند و در گروه دوم این آزمون بر روی پیاز­ها تنها در دوره گلدهی و با تک فرکانس­های 4، 8، 12 و 16 کیلوهرتز انجام شد. همچنین، تأثیر مدت زمان صوت­دهی در مدت زمان­های 15، 30 و 60 دقیقه در روز در فرکانس صوتی 16کیلوهرتز بر عملکرد پیاز بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد که در گروه اول القای صوت تک فرکانسی منجر به تولید گل و نیز کلاله زعفران به میزان کمتر یا برابر با شاهد شد، اما این تفاوت­ها به استثنای تیمار با فرکانس 5/0 کیلوهرتز در دوره گل­انگیزی در بقیه تیمار­ها معنی­دار نبود (05/0P>). اعمال صوت موسیقی نیز در دوره­های مختلف رشد پیاز سبب کاهش بازدهی گلدهی آن نسبت به شاهد گشت. در میان تیمار­های گروه دوم میانگین مقدار گل بدست آمده در فرکانس­های 4 و 8 کیلوهرتز بیشتر از نمونه‌ی شاهد بود. در تیمار با فرکانس 4 کیلوهرتز که بیشترین مقدار گل و کلاله را تولید کرد میزان افزایش بازدهی گلدهی پیاز زعفران بیش­تر از 0/4 درصد بود. همچنین افزایش مدت زمان صوت­دهی از 15 دقیقه به 30 و 60 دقیقه در روز سبب افزایش معنی­دار تعداد گل شد و بازدهی گلدهی پیاز زعفران در مدت زمان­های صوت­دهی 30 و 60 دقیقه نسبت به شاهد به ترتیب 0/6 و 4/10 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Audio Sound Waves on Efficiency of Saffron (Crocus sativus L.) Corms under Controlled Conditions

نویسندگان [English]

  • Bi bi Marzieh Razavizadeh 1
  • Abdollah Molafilabi 2
  • Ali Faezian 3
  • Noora Arabshahi Delooei 4
1 Associate Professor, Food Safety and Quality Control Group, Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor , Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Food Industry Machinery Group, Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad, Iran.
4 BSc student, Department of Biology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The effect of sound waves on saffron corms in the controlled environment and aeroponic cultivation on the amount of flowering and production of saffron stigma are investigated in this study. Sound waves with a sound pressure level of 77 decibel for 15 minutes a day were induced into two groups of corms. In the first group, the effects of sound waves with frequencies of 0.5, 1 and 2 kHz and also a type of classical music sound on saffron corms in different periods of flowering induction, flowering and the whole period (flowering formation) were studied. In the second group, this test was performed on bulbs only in the flowering period with single frequencies of 4, 8, 12 and 16 kHz. Also, the effect of sound application time in 15, 30 and 60 minutes per day at 16 kHz frequency on the corms was investigated. Statistical results showed that in the first group, induction of single frequency sound led to production of flowers and also saffron stigma amounts less than or equal to that of the control group. However, these differences were not significant except for the treatment on flowering period at 500 Hz (p < 0.05). The application of musical sound in different stages of corm growth reduced its flowering efficiency compared to the control group. Among the treatments of the second group, the mean values of number of flowers at 4 and 8 kHz frequencies were higher than that of the control group. In the treatment with a frequency of 4 kHz, which produced the highest amount of flowers and stigmas, the flowering efficiency of saffron corms increased more than 4.0%. Also, increasing the duration of sound application from 15 min to 30 and 60 min per day caused a significant increase in the number of flowers and the flowering efficiencies had increased by 6.0 and 10.4% compared to that of the control group during 30 and 60 min, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeroponic
  • Flowering efficiency
  • Music
  • Saffron Corm
  • Sound wave technology