تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران (Crocus sativus L) در شرایط کنترل شده

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 گروه ماشین آلات صنایع غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

3 زراعت و گیاهان دارویی- موسسه پژوهشی علوم صنایع غذایی

4 دانشوی رشته زیست شناسی، دانشگاه فردوسی ، مشهد

10.22048/jsat.2020.228776.1392

چکیده

اثر امواج صوتی بر پیاز زعفران در محیط کنترل شده و به روش هواکشت بر میزان گلدهی و تولید کلاله‌ی زعفران بررسی گردید. امواج صوتی با تراز فشار صوت معادل 77 دسی‌بل و در مدت زمان15 دقیقه در روز به دو گروه از پیاز‌های زعفران القا شد. در گروه اول امواج صوتی با تک فرکانس‌های 5/0، 1 و 2 کیلوهرتز و نیز یک نوع صوت موسیقی کلاسیک به پیاز‌ها در سه دوره‌ مختلف گل‌انگیزی، گلدهی و کل دوره (گل-انگیزی و گلدهی) القا شدند و در گروه دوم این آزمون بر روی پیاز‌ها تنها در دوره گلدهی و با تک فرکانس‌های 4، 8، 12 و 16 کیلوهرتز انجام شد. همچنین، تأثیر مدت زمان صوت‌دهی در مدت زمان‌های 15، 30 و 60 دقیقه در روز در فرکانس صوتی 16کیلوهرتز بر عملکرد پیاز بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد که در گروه اول القای صوت تک فرکانسی منجر به تولید گل و نیز کلاله زعفران به میزان کمتر یا برابر با شاهد شد، اما این تفاوت‌ها به استثنای تیمار با فرکانس 5/0 کیلوهرتز در دوره گل‌انگیزی در در بقیه تیمار‌ها معنی‌دار نبود (05/0P). اعمال صوت موسیقی نیز در دوره‌های مختلف رشد پیاز سبب کاهش بازدهی گلدهی آن نسبت به شاهد گشت. در میان تیمار‌های گروه دوم میانگین مقدار گل بدست آمده در فرکانس‌های 4 و 8 کیلوهرتز بیشتر از نمونه‌ی شاهد بود. در تیمار با فرکانس 4 کیلوهرتز که بیشترین مقدار گل و کلاله را تولید کرد میزان افزایش بازدهی گلدهی پیاز زعفران بیش‌تر از 0/4 درصد بود. همچنین افزایش مدت زمان صوت‌دهی از 15 دقیقه به 30 و 60 دقیقه در روز سبب افزایش معنی‌دار تعداد گل شد و بازدهی گلدهی پیاز زعفران در مدت زمان‌های صوت‌دهی 30 و 60 دقیقه نسبت به شاهد به ترتیب 0/6 و 4/10 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audio Sound Waves Impact on the Efficiency of Saffron (Crocus sativus L) Corms under Controlled Conditions

نویسندگان [English]

  • Bi bi Marzieh Razavizadeh 1
  • Ali Faezian 2
  • Abdollah Molafilabi 3
  • Noora Arabshahi Delooei 4
1 Dep. of food safety and quality control, Research Institute of food Science and Technology, Mashhad, Iran
2 DEp. of Food machinary, Research Institute of Food Science and Technology
3 Agriculture and Medicinal Plants - Research Institute خof Food Science and Technology
4 Bsc Student Ferdowsi University | Biology Department
چکیده [English]

The effect of sound waves on saffron corms in the controlled environment and aeroponic cultivation on the amount of flowering and production of saffron stigma were investigated. Sound waves with a sound pressure level of 77 decibel for 15 minutes a day were induced into two groups of corms. In the first group, the sound waves with frequencies of 0.5, 1 and 2 kHz and also a type of classical music sound on saffron corms in different periods of flowering induction, flowering and the whole period (flowering formation). In the second group, this test was performed on bulbs only in the flowering period with single frequencies of 4, 8, 12 and 16 kHz. Also, the effect of sounding time in 15, 30 and 60 minutes per day at 16 kHz frequency on the corms was investigated. Statistical results showed that in the first group, induction of single frequency sound led to the production of flowers and also saffron stigma amounts less than or equal with respect to the control. However, these differences were not significant except for the treatment on flowering period at 500 Hz (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeroponic
  • Flowering efficiency
  • Music
  • Saffron Corm
  • Sound wave technology