بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22048/jsat.2021.244578.1406

چکیده

این مطالعه در راستای ارتقاء سطح طبقه‌بندی کیفی محصول زعفران و افزایش سود کشاورزان با ایجاد بازار فرضی به بررسی عامل‌های مؤثر بر انتخاب و میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای انجام آزمون کیفیت زعفران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش انتها – باز پرداخته است. داده‌های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از یک نمونه تصادفی 170 نفر از زعفران کاران استان خراسان رضوی جمع‌آوری گردید. از مدل دومرحله‌ای هکمن برای تشخیص عامل‌های مؤثر بر انتخاب و میزان تمایل به پرداخت اضافه استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که حدود 48 درصد کشاورزان حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای انجام آزمون کیفیت می‌باشند، که از این تعداد، 29 درصد تمایل به پرداختی بیشتر از 900 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گل‌تر را نشان دادند. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، مالکیت زمین و سابقه انجام آزمون کیفیت زعفران درگذشته هم بر احتمال انتخاب و هم بر میزان تمایل به پرداخت اضافی برای انجام آزمون کیفیت تأثیر مثبت و معناداری دارند. بر این اساس استفاده از آموزش‌های درست و همه‌جانبه، برگزاری تشکل‌های عمومی و فعالیت‌های ترویجی می‌تواند در ترغیب کشاورزان جهت انجام آزمون کیفیت نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the willingness of saffron farmers to test the quality control of the crop

نویسندگان [English]

  • Alireza Karbasi 1
  • mahmoud sabuhi sabuni 1
  • bahareh zandi dareh gharibi 2
1 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aimed to improve the level of quality classification of saffron and increase farmers' profits by creating a hypothetical market to investigate the factors affecting selection and the willingness of farmers to pay for saffron quality testing using contingent valuation method and open-ended question. data were collected by a questionnaire from a random sample of 170 saffron producers in Khorasan Razavi province. Two-stage Heckman model was used to identify the factors influencing choice and estimation of willingness to pay. data analysis showed that about 48 percent of farmers are willing to pay an additional amount for a quality test, of which 29 percent showed willingness to pay more than 900,000 rials per kilogram of flower. The results of the model's estimation also showed that age, education, land ownership and history of saffron quality testing in the past have a positive and significant effect on the likelihood of choosing and the amount of willingness to pay extra for quality testing. Accordingly, the use of proper and comprehensive training, holding public organizations and promotional activities can play an effective role in encouraging farmers to conduct quality tests.
Key words: Saffron, Willingness to pay, Contingent valuation, Two-stage Hackman model.

This study aimed to improve the level of quality classification of saffron and increase farmers' profits by creating a hypothetical market to investigate the factors affecting selection and the willingness of farmers to pay for saffron quality testing using contingent valuation method and open-ended question. data were collected by a questionnaire from a random sample of 170 saffron producers in Khorasan Razavi province. Two-stage Heckman model was used to identify the factors influencing choice and estimation of willingness to pay. data analysis showed that about 48 percent of farmers are willing to pay an additional amount for a quality test, of which 29 percent showed willingness to pay more than 900,000 rials per kilogram of flower. The results of the model's estimation also showed that age, education, land ownership and history of saffron quality testing in the past have a positive and significant effect on the likelihood of choosing and the amount of willingness to pay extra for quality testing. Accordingly, the use of proper and comprehensive training, holding public organizations and promotional activities can play an effective role in encouraging farmers to conduct quality tests.
Key words: Saffron, Willingness to pay, Contingent valuation, Two-stage Hackman model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Willingness to pay
  • Contingent Valuation
  • Two-stage Hackman model