مطالعه برهمکنش کود بیولوژیک نیتروکسین و مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و کارشناس ارشد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.

4 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

10.22048/jsat.2018.130432.1298

چکیده

در راستای افزایش عملکرد کیفی و کمی زعفران، در اثر برهمکنش کود بیولوژیک نیتروکسین و مدیریت آبیاری، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 در استان البرز (اشتهارد) اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک بار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل روش آبیاری (آبیاری به‌صورت نوارهای تیپ سطحی، زیر سطحی (عمق 15 سانتی‌متری) و آبیاری معمول (عرف منطقه) در کرت اصلی) و کود بیولوژیک نیتروکسین (عدم مصرف (شاهد)، دو، چهار و شش لیتر در هکتار در کرت فرعی) بود. یافته‌های این تحقیق نشان داد که اثر ساده و برهمکنش کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین و مدیریت آبیاری در تمام صفات مورد اندازه‌گیری معنی‌دار بود. به منظور استفاده‌ی بهینه از منابع آب، جهت کاهش تلفات آبیاری و دست‌یابی به عملکرد بالا در تولید زعفران، از روش آبیاری قطره‌ای (تیپ زیر سطحی) می‌توان استفاده کرد. اعمال مدیریت آبیاری قطره‌ای نوار تیپ زیرسطحی به همراه کود بیولوژیک نیتروکسین 4 لیتر در هکتار نسبت به سایر تیمارهای مورد آزمایش برتری داشته است به‌طوری‌که بیشترین عملکرد کلاله زعفران نیز در این تیمار با 08/5 کیلوگرم در هکتار مشاهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the interaction of nitroxin biological fertilizer and irrigation management on quantitative and qualitative yield of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ollah Jalili 1
  • Farnaz Ganjabadi 2
  • davod habibi 3
  • alireza eivazi 4
1 Ph.D. Student, Department of Agriculture and MA in Plant Protection, Jahad Agriculture Management, Eshtehard, Alborz, Iran.
2 Ph.D., Department of Agriculture, Shahr-e-Quds, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Karaj, Alborz.
4 Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In order to increase the quality and yield of saffron, an experiment was conducted in Alborz province, (Eshtehard), in the year 2016-2017 through the interaction of nitroxin biological fertilizer and irrigation management. The experiment was conducted as split plot in randomized complete block design with 3 replications. The experimental factors included irrigation method (Surface drip Irrigation, Subsurface drip Irrigation (15 cm depth) and Irrigation is Common (conventional area) in the main plot) and biological fertilizer of nitroxin (no fertilizer (control), 2, 4 and 6 litha-1 in the Subplot). The results of this study showed that simple and interaction effects of biological fertilizer application of nitroxin and irrigation management were significant in all measured traits. In order to use optimal water resources, diamond irrigation method (Subsurface drip Irrigation) can be used to reduce irrigation losses and achieve high yield in saffron production. The effects of irrigation management of Subsurface drip Irrigation diameters with biological fertilizer of nitroxin 4 lit°ha-1 were superior to other treatments, so that the highest yield of saffron stigma was observed in this treatment with 5.8 kg°ha-1.The Study of the interaction of nitroxin biological fertilizer and irrigation management on quantitative and qualitative yield of saffron (Crocus sativus L.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crocin
  • Irrigation method
  • Picrocrocin
  • Safranal