(شناسایی تعیین کننده‌های ریسک زعفران‌کاران قاینات با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22048/jsat.2019.132153.1301

چکیده

شناسایی تعیین کننده‌های ریسک زعفران‌کاران قاینات با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک
چکیده
ریسک در کشاورزی، تاثیر بسزایی در تولیدات کشاورزی دارد و ریسک کشاورزان بر اقتصاد خانوار به تبع آن بر اقتصاد جامعه اثر گذار است. از این رو شناسایی عوامل و تعیین کننده های مهم موثر بر مدیریت ریسک کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریسک زعفرانکاران قاینات صورت گرفته است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از 120 زعفران‌کار این شهرستان در سال 1396 جمع‌آوری شده است. نتایج با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک نشان داد که از 44 فاکتور، عامل های عملکرد، آبیاری، زمان فروش، راهنمای کارشناسان، کیفیت آب، بذر جوان تر و پس انداز پول با ریسک زعفران کاران قاینات رابطه مثبت دارد و همچنین فاکتورهای متنوع سازی فعالیتها، حل اختلاف، فروش کل، هزینه خرید پیاز با ریسک زعفرانکاران رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر 10 عامل اساسی با استفاده از روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک شناسایی شد. نتایج بدست آمده از برآورد با الگوی لاجیت نیز نشان داد زمان فروش و پس انداز پول اثر معنی دار دارد ولی دیگر متغیرها در رگرسیون لاجیت معنی دار نشده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که به منظور کاهش مدیریت ریسک زعفران‌کاران راهنمایی‌های کارشناسان را ارتقاء داده و اختلافات بین زعفران کاران را به حداقل ممکن کاهش یابد و همچنین با افزایش زمان فروش و پس انداز، مدیریت ریسک زعفران‌کاران را کاهش داد.
کلمات کلیدی: ریسک، زعفران، قاینات، تقریب تابع الگوریتم ژنتیک، لاجیت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

(Identification Risk Factors on Saffron Producers in Qaenat by Genetic function Algorithm )

نویسندگان [English]

  • ُSeyyed Mehdi Hosseini 1
  • Amir Dadrasmoghadam 2
  • Alireza Karbasi 3
  • Ahmad Vandaki 4
1 University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Department of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Identification Risk Factors on Saffron Producers in Qaenat by Genetic function Algorithm
Abstract
Risk in agriculture has a significant impact on agricultural production, and farmers' risk to household economies has an impact on the economy of society. Hence, identification of important factors and determinants affecting farmer risk management is of particular importance. The aim of this study to identify the factors affecting the risk of saffron Qaenat. The statistical sample was collected by using random sampling method from 120 saffron makers of this city in 2017. The results showed that there were positive relationships between 44 factors, yield factors, irrigation, sales time, expert guidance, water quality, younger seed, and money savings with saffron risk factors. Also, the factors of diversification Activities, dispute settlement, total sales, the cost of buying onions with the risk of saffron. In other words, ten fundamental factors were identified using the method of approximation of the genetic algorithm function. The results of the estimation with logit model also showed that sales time and money saving have a significant effect, but other variables in logit regression are not significant. In this regard, it is suggested that, in order to reduce the risk management of the saffron, experts should be promoted and the differences between saffron producers minimized, as well as by increasing the sales and saving time, the risk management of the saffron reduced.
Keywords: Risk, Saffron, Genetic Function Algorithm, Logit

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Saffron
  • Genetic function algorithm
  • logit