ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد موثره در گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باغبانی، پردیس بین الملل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

10.22048/jsat.2019.135749.1304

چکیده

به منظور یافتن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و زایشی همچنین عملکرد اقتصادی زعفران با استفاده ازمواد آلی اصلاح کننده خاک، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده شامل : سه دور آبیاری 30، 50 و 70 روزه بعنوان کرتهای اصلی و سه عامل ورمی کمپوست، تراکوتم و بلور آب آ بصورت ساده و ترکیبی همچنین شاهد بعنوان کرتهای فرعی به مدت سه سال زراعی (96- 1393) در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها روی کلیه صفات کمی و کیفی مورد مطالعه معنی دار بود (p ≤ 0.01). به طوری که بیشترین تعداد متوسط برگ (43/9 برگ در کلنی) و بنه دختری (346/7 بنه دختری در متر مربع) در تیمار دور آبیاری 50 روزه با کاربرد ترکیب ورمی کمپوست با تراکوتم و بلور آب آ به ترتیب حاصل شد. هم چنین بالاترین عملکرد متوسط رشد زایشی شامل تعدادگل (474/2 گل در مترمربع) در تیمار دور آبیاری 50 روزه با کاربرد تلفیقی سه گانه بلور آب آ، ورمی کمپوست و تراکوتم همچنین عملکرد گل (2509/2 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد اقتصادی کلاله خشک (24/8 کیلو‌گرم در هکتار) در تیمار دور آبیاری 30 روزه با کاربرد تلفیقی بلور آب آ و ورمی کمپوست در سال سوم به ‌دست آمد. بیشترین عملکرد مواد موثره شامل کروسین (13/7درصد) در تیمار دور آبیاری 30 روزه و پیکروکروسین (6/7 درصد) در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد تلفیقی ورمی کپوست و بلور آب آ همچنین سافرانال (2/9 درصد) در تیمار دور آبیاری 30 روزه با کاربرد ترکیبی سه گانه ورمی کپوست، بلور آب آ و تراکوتم در سال سوم حاصل شد. بالاترین کارایی آب مصرفی به مقدار 0/0096 کیلوگرم برمترمکعب در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد ترکیبی بلور آب آ با ورمی کمپوست در سال سوم مشاهده شد. کمترین عملکرد در تمام صفات مورد بررسی مربوط به تیمار شاهد بود. بطور کلی می‌توان ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک را به صورت تلفیقی و با اعمال دور آبیاری 50 روزه به منظور افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و بهبود عملکرد کمی وکیفی گیاه زعفران در مناطق نیمه خشک مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the effect of irrigation management on economic yield and production of active ingredients of saffron medicinal plant (Crocus sativus L.) by application of organic fertilizer and nanocomposite superabsorbent polymers

نویسندگان [English]

  • Amin Ramezani 1
  • Hosein Aroiee 2
  • Majid Azizi 3
  • ahmad ahmadian 4
1 1Department of Horticultural Sciences, International Pardis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 2Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 2Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Head of Saffron Institute
چکیده [English]

In order to find and recommend a method for improving vegetative and reproductive traits and economic yield of saffron using organic compounds of soil amendment, a split plot experiment including three irrigation intervals of 30, 50 and 70 days as main plots and three factors of vermicompost, Terracottem and Bolourab A, as well as control, as sub plots was carried out for three years (2014-2017) at Saffron Research Institute, Torbat-e-Heydarieh University. The results showed that the effects of treatments on all quantitative and qualitative traits, were significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolourab A
  • Crocin
  • Picrocrocin
  • Safranal
  • Terracottem
  • Vermicompost