بررسی تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی

3 ، استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22048/jsat.2019.177614.1340

چکیده

زعفران یکی ار محصولات کشاورزی است که در سال‌های اخیر مورد توجه کشاورزان افغانستان قرار گرفته است. با توجه به موقیعت استثنایی زعفران افغانستان در دنیا، بررسی تمایل کشاورزان این منطقه به تداوم کشت این محصول از اهمیت ویژه‌ای در توسعه این محصول و ارتقاء سطح جهانی آن برخوردار است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تداوم کشت زعفران در بین کشاورزان استان هرات افغانستان می‌باشد. آمار و اطلاعات این پژوهش از طریق جمع‌آوری پرسشنامه و مصاحبه‌ی حضوری با زعفران‌کاران استان هرات، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سال 1397 تهیه و میزان تمایل به تداوم کشت زعفران‌کاران به 4 گروه کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد، طبقه‌بندی شد. نتایج بکارگیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای عملکرد، قیمت، اندازه خانوار کشاورز، تجربه‌ی زعفران‌کاری و سرمایه در دسترس، اثر مثبتی بر افزایش تمایل به تداوم کشت این محصول توسط زعفران‌کاران دارند؛ در حالی که متغیرهای درآمد غیرکشاورزی، سن و نیروی کار در جهت معکوس بر تمایل به تداوم زعفران‌کاری اثرگذارند. در انتها پیشنهاداتی در جهت نیل به هدف پژوهش ارائه شده است. که ازجمله می‌توان به اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان برای دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به نهاده‌های تولید و بکارگیری تکنولوژی‌های نوین نظیر تجهیز آزمایشگاه‌ها، بهبود کیفیت بسته‌بندی‌ها و تجهیزات خشک کردن محصول اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Afghan farmers' willingness to continue cultivation of Saffron (Case study: Herat province)

نویسندگان [English]

  • Shukrullah Shwoban Shwoban 1
  • Mohammad Ghorbani 3
1 Ferdowsi university of Mashhad
3 Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Saffron is one of the agricultural product that has been considered by Afghan farmers in recent years. according to exceptional position of Afghanistan saffron in the world, investigating the willingness of farmers in this region to continue cultivating of this crop is especially important in developing this product and promoting its global level. Therefore, the aim of this study is Investigating the Herat farmers' willingness to continue production of Saffron. Data was collected using random sampling method and completing questionnaires and personal interviews with saffron farmers in Herat province in 2018. The willingness to continue cultivating saffron farmers in Herat Province were classified into four groups: low, medium, high and very high. The results of using the Ordered logit model showed that the variables of yield, price, size of the farmer's household, saffron's cultivation experience and capital had a positive influence on increasing willingness to continue cultivation of this product by saffron producers, while non-agricultural income, age and labour had an inverse effect on the willingness to continue saffron production. At the end, suggestions are provided to achieve the research’s goal. These include the provision of low- income facilities for farmers to provide easier and cheaper access to the inputs' production and utilization of new technologies such as the use of laboratories, the improvement of packaging quality and drying equipment’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • willingness to Continue Cultivation
  • Saffron
  • Ordered logite
  • Herat