اثر محلول پاشی با نیترات پتاسیم و روی بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحــد اضفهان (خوراسگــان)، گروه زراعت، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

3 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، گروه زراعت، اصفهان، ایران

10.22048/jsat.2019.179188.1342

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر محلول پاشی کود روی و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی زعفران در شهرستان نطنز در روستای بادرود در سال 1396 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح نیترات پتاسیم (شاهد، 5 در هزار و 10 در هزار) و سه سطح روی (شاهد، 5 در هزار و 10 در هزار) بود. صفات مورد بررسی شامل صفات کمی وزن تر و خشک بنه، وزن تر و خشک بنه مادری، عملکرد تر گل، عملکرد خشک کلاله و صفات کیفی کروسین، پیکروکروسین و سافرانال بود. بیشترین وزن خشک بنه مادری، وزن تر و خشک بنه و وزن خشک کلاله زعفران در غلظت 10 در هزار پتاسیم همراه با غلظت 5 در هزار روی به ترتیب به میزان 83/41، 83/89، 33/30 و 02/1 گرم در متر مربع بود. در اثر محلول پاشی پتاسیم، میزان کروسین و پیکروکروسین از غظت 0 به 10 در هزار پتاسیم به ترتیب به میزان 18 و 13 درصد و سافرانال از غلظت 0 به غلظت 5 و 10 در هزار پتاسیم به میزان 30 و 48 درصد افزایش معنی داری داشت. در مطالعه حاضر، همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان کروسین، پیکروکروسین و سافرانال با خصوصیات کمی در زعفران بود. شاید بتوان گفت که صفات کیفی زعفران تحت اثر صفات کمی و اجزای عملکرد زعفران می‌باشد. بنابراین ﮔﻞاﻧﮕﯿﺰی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ زﻋﻔﺮان در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application with potassium nitrate and zinc on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • Javad Tabatabaeian 1
  • Saeed Hassanian 2
  • Azam Kadkhodaie 3
1 Assist. Prof., Department of Agronomy, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Young Researchers Club, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran.
3 Ph.D., Department of Agronomy, Isfahan (Ardestan) Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of studying the effect of zinc and potassium levels as foliar application on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativa) in Natanz city (village Badrud) during 2019. The experiment was done as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications. Treatments consisted of 3 levels of KNO3 (control, 5 in thousand and 10 in thousand) and 3 levels of zinc (control, 5 in thousand and 10 in thousand). The studied traits included quantitative traits of fresh and dry weight of corm, fresh and dry weight of mother corm, fresh yield of the flower, dry yield of the stigma and qualitative traits of Crocin, picocrocin and safranal. The highest dry weight of mother corm, fresh and dry weight of corm and dry yield of the stigma of saffron were at concentration of 10 in 1000 potassium with concentration of 5 in thousand zinc by 41.83, 89.83, 30.33 and 1.02 g/m2 respectively. In potassium foliar application, the amount of crocin and picrocrocin increased from concentration of 0 to 10 per thousand K by 18 and 13%, respectively. safranal increased from concentration 0 to 5 and 10 per thousand K by 30 and 48%, respectively. In the present study, there was a positive and significant correlation between the amount of Crocin, Picrocrocin and Safranal contents with quantitative characteristics in saffron. It can be said that quality traits are influenced by quantitative traits and yield components of saffron. Therefore, flowering and flower yield of saffron is also effective in improving its quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • picocrocin
  • Foliar nutrition
  • Saffron (Crocus sativus L.)
  • Safranal
  • Yield of the stigma
  • Crocin