بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران مطالعه موردی دهستان دشتخاک در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

10.22048/jsat.2019.161331.1330

چکیده

چکیده:
زعفران از جمله محصولاتی است که به عنوان یک‌ کشت جایگزین در استان کرمان معرفی می‌گردد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زعفران در دشتخاک، در سال 1395 صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- استنباطی است. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه، که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است (آلفای کرونباخ معادل 76/0)، به روش نمونه‌گیری تصادفی از 164 نفر جمع‌آوری گردید. از بین دو مدل لاجیت و پروبیت، بر اساس آماره‌های آکائیک و بیزین- شوارتز، مدل پروبیت، به عنوان مدل مناسب برگزیده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی مثل میزان تحصیلات، میزان درآمد کشاورزی، تغییرکشت بر اساس اولویت کم‌آبی و تغییر کشت بر اساس اولویت توصیه سایر کشاورزان، تأثیر مثبت بر این پذیرش و عامل بار تکفل، تأثیر منفی بر پذیرش تغییرکشت داشته‌اند. ازآن‌جاکه کم‌آبی، جزء مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش تغییر کشت می‌باشد، بنابراین تمامی راهکارها، باید در جهت مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی باشد. امید است در آینده، دهستان دشتخاک، به عنوان یک الگوی نمونه و کارساز در جهت تغییر کشت، برای سایر بخش‌های استان کرمان، که با مشکل کم‌آبی در توسعه صنعت کشاورزی خود، دست به گریبان هستند تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Adoption of Saffron Cultivation Case Study of Dashtkhak village in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Poorkhaleghi Chatroodi 1
  • Hossein Mehrabi Bashrabadi 2
  • Elham Khajepoor 3
1 Department of Agricultural,Faculty of Agricultural,Shahid Bahonar University of Kerman
2 Department of Agricultural, Faculty of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Department of Agricultural, Faculty of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

abstract

One of the alternative crops in Kerman province is saffron. This study aimed to investigate theeffective factors on Saffron cultivation in Dashtkhat during 1395. This is a practical and descriptive-inferential study. A questionnaire waS randomly distributed among 164 people and the reliability and validity of the gathered data was evaluated using Cronbach's α (0.76). Amonglogit and probit models, probit model was chosen based on the statistical results of Akaike and Bayesian criteria. Results of the study show that factors such as education, agronomic income, the drought level-based crop replacement and the replacement of crop based on the recommendation of other farmers had positive effects on farmers’ acceptance while dependency ratio factor had a negative effect on accepting any kind of alternation in crop cultivation. Since water scarcity is one of the most important factors influencing the acceptance level of crop replacement, all of the strategies designed for dealingwith water crisis should aim for the optimal management of groundwater aquifers. it is hoped that in the future, the Dashtkhas Village will become a prototype model for transforming crops, for other parts of the province of Kerman, which are facing the problem of dehydration in the development of their agricultural industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative cropping
  • crop replacement
  • water scarcity
  • Probit Model
  • Logit Model