ارزیابی متابولیت‌های ثانویه، محتوای فنل کل و خواص آنتی‌اکسیدانی گلبرگ در جمعیت‎های زعفران تحت شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22048/jsat.2019.187000.1352

چکیده

گلبرگ زعفران که از لحاظ وزنی بخش قابل توجهی از گل زعفران را تشکیل می‌دهد سالانه در مقادیر زیاد به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شود. در حالیکه این قسمت گل دارای ترکیباتی از جمله فنل، آنتوسیانین و فلاونوئید با خواص آنتی‌اکسیدانی هستند. به منظور ارزیابی متابولیت‌های ثانویه، محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گلبرگ در جمعیت‌های زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دو شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان بر روی بوته‌های سال سوم زعفران به اجرا درآمد و 8 جمعیت زعفران که طبق تحقیقات قبل در این منطقه نمود بهتری داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت اندازه‌گیری متابولیت‌های ثانویه، محتوای فنل کل گلبرگ و تعیین خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره گلبرگ زعفران به ترتیب از روش‌های طیف نورسنجی فرابنفش- مرئی، فولین سیوکالتیو وDPPH استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب در دو شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری نشان داد که متابولیت‌های ثانویه و خواص آنتی‌اکسیدانی در دو شرایط آبیاری تفاوت معنی‌داری نداشت. در حالیکه از نظر محتوای فنل کل در شرایط یکبار آبیاری افزایش معنی‎دار مشاهده شد. جمعیت تربت‌جام بیشترین مقدار فنل کل (56/86 میلی‌گرم گالیک اسید بر گرم عصاره متانولی) را در شرایط یکبار آبیاری داشت. در هر دو شرایط آبیاری، جمعیت‌های مورد ارزیابی مقادیر مناسبی از متابولیت‏های ثانویه، فنل و آنتی‌اکسیدان را داشتند، که می‌تواند برای استفاده در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of secondary metabolites, total phenol content and antioxidant properties of petal in saffron populations under conventional and once irrigation conditions

نویسندگان [English]

  • parisa sheykholeslami
  • Jalal Saba
  • Farid Shekari
  • Mohammad Reza Azimi
  • Azam Maleki
Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Saffron petals, which make up a significant proportion of the saffron flower, are discarded annually in large amounts as waste. While this part of the flower also contains compounds such as phenol, anthocyanin and flavonoid and antioxidant properties. In order to evaluate secondary metabolites, total phenol content and antioxidant capacity of petals in saffron ecotypes, a randomized complete block design with three replications was conducted under normal and one irrigation conditions at the research farm of university of Zanjan on three years old saffron plants. The eight saffron ecotypes that have good performance in this area were studied. In order to measure and determine secondary metabolites, total phenol content and antioxidant properties of saffron petal extract, UV-Visible Metering Spectra, folicum cytochiotic and free radicals methods were used, respectively. Combined analysis of variance showed that the difference between secondary metabolites and antioxidants was not significant in two irrigation conditions. Total phenol content was significantly different under conventional irrigation and once irrigation, and the Torbatejam ecotype with highest amount (86.66 mg gallic acid per gram of methanolic extract) was significant only with Gorgan ecotype. In both irrigation conditions, the evaluated ecotypes exhibited suitable amounts of picocrocin, safranal, phenol and antioxidants, which justify the extraction and utilization of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crocin
  • Folin-ciocalteu
  • Free radical
  • Limited irrigation
  • Picocrocin and Safranal