نویسنده = اسمعیل نژاد، مرتضی
1. بررسی ارتباط بین اقلیم و اگروتوریسم زعفران در منطقه قاینات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 145-155

مرتضی اسمعیل نژاد