نویسنده = یوسفی جوان، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی بیانی ژن PIC2 مؤثر در گلدهی زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-90

ایمان یوسفی جوان؛ فائزه قراری