نویسنده = مرادی، روح اله
1. تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1397

حسن فیضی؛ انیس رضایی؛ روح الله مرادی


2. بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی زعفران و زیره سبز در تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

روح اله مرادی؛ نسیبه پورقاسمیان


3. واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 3-25

انیس رضایی؛ حسن فیضی؛ روح الله مرادی