نویسنده = ایزانلو، علی
1. بررسی تنوع ژنتیکی در زعفرانهای با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 347-358

محمد علی بهدانی؛ علی ایزانلو