دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1398، صفحه 3-136 
بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

صفحه 111-123

10.22048/jsat.2018.92655.1247

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ کامران داوری