دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1398 
ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو

صفحه 377-396

10.22048/jsat.2018.119530.1286

سیبویه اقا محمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سیدرضا هاشمی