دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1398 

مقاله علمی پژوهشی

1. تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران

صفحه 287-300

انیس رضایی؛ روح الله مرادی؛ حسن فیضی


7. ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو

صفحه 377-396

سیبویه اقا محمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سیدرضا هاشمی


8. الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

صفحه 397-410

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان ۱۳۹۸
زمستان 1398
پاییز 1398
تابستان 98
تابستان 1398، صفحه 139-283
بهار 1398، صفحه 3-136