دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1398 (زمستان ۱۳۹۸) 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران

صفحه 425-439

مریم اکبریان؛ فخری شهیدی؛ محمدجواد وریدی؛ آرش کوچکی؛ سحر روشنک


7. درجه بندی زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 521-535

سید احسان یثربی؛ ایمان ذباح؛ بهناز بهزادیان؛ علی ماروسی؛ رویا رضایی


8. ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران

صفحه 537-549

میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ اندیشه ریاحی؛ محمدرضا رمضانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان ۱۳۹۸
زمستان 1398
پاییز 1398
تابستان 98
تابستان 1398، صفحه 139-283
بهار 1398، صفحه 3-136