دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1399، صفحه 1-144 (بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران) 
8. عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران‌کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)

صفحه 119-129

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ احمد وندکی


9. بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران مطالعه موردی دهستان دشتخاک در استان کرمان

صفحه 131-144

مژده پورخالقی چترودی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ الهام خواجه پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 99
زمستان 1399، صفحه 479-624
پاییز 1399، صفحه 307-379
تابستان 99
تابستان 1399، صفحه 147-304
بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران
بهار 1399، صفحه 1-144