دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1399، صفحه 147-304 (تابستان 99) 

مقاله علمی پژوهشی

1. اثر محلول پاشی با نیترات پتاسیم و روی بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 147-163

جواد طباطبائیان؛ سعید حسنیان؛ اعظم کدخدایی


3. مطالعه فلوریستیک علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L. ) بخش چشمه‌ساران شهرستان آزادشهر

صفحه 185-209

کامبیز خرمالی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ مهدی زارعی؛ زینب اورسجی؛ لیلا آهنگر


4. همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های CCD4a و CCD4b در زعفران (Crocus sativus L. ) ایران

صفحه 211-229

محمد جواد حبیب زاده؛ ابراهیم دورانی؛ سید مهدی زیارت نیا؛ مصطفی ولیزاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 99
زمستان 1399، صفحه 479-624
پاییز 1399، صفحه 307-379
تابستان 99
تابستان 1399، صفحه 147-304
بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران
بهار 1399، صفحه 1-144