دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، مهر 1399، صفحه 307-379 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L)

صفحه 307-323

10.22048/jsat.2020.219303.1382

محمدعلی بهدانی؛ مهدی گرامی صادقیان؛ سید وحید اسلامی؛ محمدحسین امینی فرد


6. طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر

صفحه 319-399

10.22048/jsat.2020.206278.1362

مرتضی محمد زاده مقدم؛ مسعود تقی زاده؛ حسن صدرنیا؛ حمیدرضا پوررضا


7. تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران

صفحه 421-426

10.22048/jsat.2020.217710.1379

ناصر آسیابانی؛ حامد رفیعی؛ میلاد امینی زاده؛ الهام مهرپرور حسینی


9. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی زعفران ایران

صفحه 461-477

10.22048/jsat.2020.211678.1373

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 99
دی 1399، صفحه 479-624
مهر 1399، صفحه 307-379
تابستان 99
تیر 1399، صفحه 147-304
بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران
فروردین 1399، صفحه 1-144