دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-155 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی اثر فلزات سنگین مختلف بر صفات فیزیولوژیک گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 83-96

مجید رستمی؛ رویا کرمیان؛ زهرا جولایی


2. تعیین صفات زراعی مؤثر بر عملکرد کلاله اکوتیپ های زعفران زراعی در شرایط اقلیمی زنجان

صفحه 97-106

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ بابک عندلیبی؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی


شماره‌های پیشین نشریه