دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 83-155 
تعیین صفات زراعی مؤثر بر عملکرد کلاله اکوتیپ های زعفران زراعی در شرایط اقلیمی زنجان

صفحه 97-106

10.22048/jsat.2015.10382

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ بابک عندلیبی؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی