دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 151-225 

مقاله علمی پژوهشی

بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

صفحه 161-177

10.22048/jsat.2015.10386

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ افسانه امین غفوری؛ منصوره محلوجی


بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 203-216

10.22048/jsat.2015.10385

سیده ملیحه میرهاشمی؛ محمد بنایان؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی