دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 230-300 

مقاله علمی پژوهشی

مقایسه شاخص‌های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قائنات

صفحه 225-236

10.22048/jsat.2015.11898

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان