دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 230-300 

مقاله علمی پژوهشی

1. مقایسه شاخص‌های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قائنات

صفحه 225-236

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان


شماره‌های پیشین نشریه