دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1400 

مقاله علمی پژوهشی

1. شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفران

صفحه 121-141

محمد زکی عقل؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ امین میر شمسی کاخکی؛ عبداله ملافیلابی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


2. اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علف‏های هرز و خصوصیات رشدی و عملکردی زعفران در منطقه قائنات

صفحه 143-158

زهره ناتوان؛ روح الله مرادی؛ مهدی نقی زاده؛ نسیبه پورقاسمیان


5. بخش‌بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی قطعی و فازی در مشهد

صفحه 193-208

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


6. علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران

صفحه 209-224

رضا لطفی؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ محمد فاریابی