دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1400 
ارزیابی ردپای کربن برای نظام‌های تولید زعفران در استان‌های خراسان

صفحه 249-267

10.22048/jsat.2021.255436.1413

سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عبداله سلطان احمدی؛ مینا هوشمند؛ محمد جواد مصطفوی