دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1400 
2. ارزیابی ردپای کربن برای نظام‌های تولید زعفران در استان‌های خراسان

صفحه 249-267

سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عبداله سلطان احمدی؛ مینا هوشمند؛ محمد جواد مصطفوی


4. اثر حلال اتانول-آب بر استخراج کروسین به روش فراصوت از زعفران

صفحه 285-293

مائده کرمی پور اصفهانی؛ محمد عابدی؛ ذاکر بحرینی


6. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

صفحه 311-322

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ بهاره زندی دره غریبی