دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1400 

مقاله علمی پژوهشی

1. اثر غلظت و تعداد دفعات محلول پاشی سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران

صفحه 323-341

منصوره کرمانی؛ شهرام امیر مرادی


5. بررسی خصوصیات اراضی و تدوین جدول نیازهای رویشی خاکی برای زعفران

صفحه 395-408

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ سید علیرضا سیدجلالی؛ جواد سیدمحمدی؛ ابوالحسن مقیمی؛ محمد قاسم زاده گنجه ای؛ علیرضا مقری فریز؛ محمدرضا پهلوان راد


6. استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیرمخرّب زعفران واقعی و تقلبی

صفحه 409-429

بهروز اکبری آدرگانی؛ مرتضی محمدزاده مقدم؛ مهدی کریمی نوقابی؛ مجتبی محمدپور؛ محمد خلیلیان موحد