دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-84 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه

صفحه 3-18

10.22048/jsat.2016.11895

علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید رضا فلاحی؛ مهسا اقحوانی شجری


5. برآورد کارایی سود زراعت زعفران در شهرستان تربت‌حیدریه

صفحه 51-62

10.22048/jsat.2016.11899

عباس جلالی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه