دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1395 (پاییز 95 ) 
اثر مقدار زئولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران

صفحه 201-213

10.22048/jsat.2016.38673

عباس خاشعی سیوکی؛ محسن احمدی؛ سیدرضا هاشمی؛ امین چالاک