دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1395 (پاییز 95 ) 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و وزن بنه مادری بر عملکرد و خصوصیات رشدی زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 169-184

زهره قلی زاده؛ محمد حسین امینی فرد؛ محمد حسن سیاری زهان


2. مطالعه تنوع ژنتیکی و برخی از صفات زراعی و کیفی در زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 185-200

مهدی بیات؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش؛ بهاتین تانیولاچ


3. اثر مقدار زئولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران

صفحه 201-213

عباس خاشعی سیوکی؛ محسن احمدی؛ سیدرضا هاشمی؛ امین چالاک


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395
پاییز 95
پاییز 1395
پاییز 1395، صفحه 1-100 تابستان 1395، صفحه 85-185 بهار 1395، صفحه 1-84