دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1395 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

صفحه 257-265

10.22048/jsat.2016.38672

مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی