دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1395 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

صفحه 257-265

مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی