دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1396، صفحه 1-105 

مقاله علمی پژوهشی

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران(.Crocus sativus L)

صفحه 3-19

10.22048/jsat.2016.38666

مهسا اقحوانی شجری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی