دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مهر 1396، صفحه 195-308 
2. بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع زعفران خراسان

صفحه 211-229

10.22048/jsat.2017.47168.1139

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ عبداله ملافیلابی؛ سحر ولی زاده