دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1397، صفحه 3-123 

مقاله علمی پژوهشی

تأثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه‌های دختری زعفران در سال اول

صفحه 3-15

10.22048/jsat.2017.62317.1196

مرجان سادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی