دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1397، صفحه 3-123 

مقاله علمی پژوهشی

1. تأثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه‌های دختری زعفران در سال اول

صفحه 3-15

مرجان سادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی


مقاله علمی کوتاه

9. اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشی از Fusarium oxysporum در ایران

صفحه 119-123

قاسم نجاری؛ خشنود نوراللهی؛ مریم پیری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 97
زمستان 1397، صفحه 393-533
پاییز 1397، صفحه 269-391 تابستان 1397، صفحه 125-267 بهار 1397، صفحه 3-123