دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، مهر 1397، صفحه 269-391 
مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 291-308

10.22048/jsat.2017.89478.1239

زکیه شریعتمداری؛ محمود شور؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی تهرانی فر؛ احمد احمدیان