دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-109 
2. تأثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 22-39

فاطمه حسن زاده اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بنایان اول؛ رضا خراسانی


5. امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت کاشمر با استفاده از GIS

صفحه 71-95

سید امیر محمد علـوی زاده؛ علی منظم اسماعیل پور؛ محمود حسین زاده کرمانی